GENER 2023

Qualitat de l'aigua de consum, control i subministrament: nou marc legal

El passat 11 de gener, es va publicar al BOE el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Aquesta nova normativa deroga l'antic Reial decret 140/2003, 20 anys després de la seva publicació.

El Ministeri de Sanitat, des de 2003, gestiona i explota el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC) i aquest nou Reial decret suposa la transposició a Espanya de la Directiva Europea relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

El present Reial decret busca establir els criteris tècnics i sanitaris de les aigües de consum i del seu subministrament i distribució des de les masses d'aigua fins a l'aixeta de l'usuari, així com el control de la seva qualitat, garantint i millorant el seu accés, disponibilitat, salubritat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol mena de contaminació. Aquesta publicació regula les instal·lacions interiors i afecta els instal·ladors de material de lampisteria.

Aquests són els aspectes més importants que afecten l'empresa instal·ladora:

 • Instal·lacions de captació (producció d'aigua de consum humà,
 • de proveïment des de captació fins a lliurement a usuari (escomesa) i
 • Instal·lacions interiors d'edificis prioritaris com a hospitals i residències (200 llits), hotels (500 places), col·legis i centres penitenciaris (1.000 places), instal·lacions esportives cobertes (3.000 m²).

Defineix en el que ens afecta, de la següent forma (art. 2 Definicions, pàg. 7)

 • Instal·lació interior: conjunt de canonades, connexions, dipòsits, accessoris i

aparells, situats després de l'escomesa i la responsabilitat de la qual és del titular o propietari de la instal·lació i no de l'operador de la xarxa de distribució. La instal·lació interior comprèn, si s'escau, la instal·lació general de l'edifici i les instal·lacions particulars interiors.

 • Empresa de lampisteria: entitat física o jurídica que realitza les funcions d'instal·lació, el muntatge, posada en marxa, reparació i el manteniment de les instal·lacions de lampisteria en l'àmbit del Codi Tècnic de l'Edificació i d'acord amb el que es disposa en el present reial decret.”

Què són els edificis prioritaris (Art. 59 i 61 pàg. 38)

 • Introdueix el concepte d'edificis prioritaris grans edificis o locals, diferents dels habitatges particulars, amb un elevat nombre d'usuaris, com a hospitals, col·legis, residències.
 • Hauran d'elaborar un Pla Sanitari d'Aigua (PSA), i el no fer-ho serà considerat com una infracció greu amb multes de 3.001 fins a 60.000 € (art. 58 b) de la Llei 33/2011). Per a això:
 • Abans del 2.7.2024 han de registrar les dades actualitzades de l'edifici en el SINAC o un altre sistema d'informació.

Abans del 2.1.2025 documentaran el seu PSA segons s'assenyala en l'annex VIII, part C.

 • Abans del 2.1.2027 aplicaran les mesures correctores previstes en la seva PSA.
 • Veure en annex VIII, pàg. 87 a 92, la definició d'edificis prioritaris, metodologia, documentació i seguiment del Pla Sanitari d'AIGUA a realitzar (PSA).
 • El Ministeri de Sanitat posarà a la disposició dels titulars d'edificis prioritaris, una guia metodològica i una eina (Gestor per al PSA – EDIPSA) per a facilitar l'elaboració del PSA en aquests edificis.

NOVES Obligacions del propietari de l'edifici prioritari (art. 40, pàg. 28)

L'art. 40 sobre Instal·lacions Interiors estableix que:

 • “3. El propietari de l'edifici, o en el seu cas la comunitat de veïns, o el titular de l'habitatge, o del local públic o amb activitat comercial, sense perjudici del que es disposa en l'article 49, deurà:
 1. Subministrar aigua apta per al consum a través de la seva instal·lació interior;
 2. Mantenir la instal·lació interior en bones condicions, vigilant de forma regular la situació de l'estructura del dipòsit interior, elements de tancament, valvuleria, canalitzacions i instal·lació en general,
 3. Posar les mesures correctores o preventives en el cas que hi hagués modificacions de la qualitat de l'aigua de consum o un risc per a la salut, a causa de les característiques de la instal·lació interior que poguessin posar en perill la qualitat de l'aigua. …
 • 4. A més haurà de netejar periòdicament el dipòsit interior incloent desincrustació, desinfecció i aclarit. Valorant d'acord amb els criteris de l'administració local, en cada cas, la freqüència de neteja i desinfecció del dipòsit, que s'adequarà a la qualitat de l'aigua i les seves dimensions, entre altres aspectes. Per a això l'haurà de contractar els serveis d'un professional conforme a l'indicat en el Codi Tècnic de l'Edificació i complir l'assenyalat en el Reial decret 830/2010, de 25 de juny.
 • 5. En tot edifici o habitatge, després de l'escomesa o després de la clau de tall general es disposarà una aixeta o ràcord per a la presa de mostres sempre que sigui tècnicament possible, sent vàlid l'aixeta o ràcord de prova de l'armari o arqueta del comptador general.”

Formació requerida

 • Es responsabilitza al,
 • operador de les plantes de tractament de potabilització, dipòsits o xarxes de distribució i
 • al titular d'edificis d'activitat pública o comercial,

que el personal propi o empresa de lampisteria contractada el treball de la qual poguessin incidir sobre la qualitat de l'aigua de consum, compti amb la qualificació professional mínima per a l'activitat que exerceixi.

 • No serà necessari en el cas que només es facin activitats de desinfecció en el dipòsit o xarxa de distribució /instal·lació interior segons el cas, amb biocides tipus de producte 5 o tipus de producte 4, i en aquest cas, l'operador haurà de complir amb el que es disposa en el Reial decret 830/2010, de 25 de juny.
 • El Ministeri d'Educació i Formació Professional, establirà i actualitzarà els desenvolupaments curriculars i criteris formatius que permetin garantir uns nivells mínims de capacitació per a complir amb l'anterior, abans de 2030 i facilitarà l'obtenció del Certificat de professionalitat.
 • Modificació Reial decret 742/2013, de criteris tècnic-sanitaris de les piscines, (Disp. Final 1a, pàg. 49)

«Article 8. Personal.

El personal per a la posada a punt, el manteniment i la neteja dels equips i instal·lacions de les piscines haurà de comptar amb la formació requerida i necessària per a l'activitat que exerceix dins d'aquest, sempre que siguin actuacions operatives i que poguessin incidir sobre la qualitat de l'aigua de la piscina.»

S'afegeix una Disposició Addicional 3a:

«Disposició addicional tercera. Formació de personal.

El personal propi o de l'empresa de servei a tercers que exerceix la seva activitat relativa al programa de tractament, sense perjudici del que s'estableix en l'article 4 del Reial decret 830/2010, de 25 de juny, haurà d'estar en possessió de la qualificació professional relativa al manteniment de piscines i altres instal·lacions aquàtiques (SEA757_2), recollida en el Reial decret 46/2022…”

Instal·lacions que continguin plom en contacte amb l'aigua (Disp. Addicional 12 pàg. 48)

Substitució de canonades

 • En xarxes de distribució, escomeses, conduccions i instal·lacions interiors d'edificis públics o comercials o pisos en lloguer,
 • Abans del 2 de gener de 2030, els seus titulars hauran de substituir les canonades instal·lades que continguin plom i la resta de productes amb components de plom en contacte amb aigua, en funció del risc, quan sigui econòmica i tècnicament factible.
 • En qualsevol instal·lació existent i construcció d'instal·lacions noves
 • es realitzarà la substitució d'aquests elements SEMPRE en cas d'obres de reparació o reconstrucció.

El valor paramètric del plom en aigua de consum de 5 µg/L s'haurà de complir el 2 de gener de 2035.

També estableix els nous requisits de qualitat de l'aigua en la indústria alimentària, per a la fabricació d'aliments o que entri en contacte amb ells i els requisits per als aparells de tractament d'aigua en instal·lacions interiors d'edificis i locals.

És una norma àmplia i completa que suposa un gran avanç per a la qualitat, subministrament i gestió d'aigua de consum humà a Espanya. A més, inclou molts més aspectes importants per als municipis, les empreses gestores de serveis d'aigües urbanes, els laboratoris que analitzen aigües, per a diverses activitats econòmiques, les indústries, les empreses de tractament d'aigües i els usuaris, entre altres agents que intervenen en el cicle de l'aigua.


També et pot interessar

No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!