Condicions generals de venda

1-    Identificació
L'empresa propietària del domini Peralba.com és:

Comercial Peralba S.A.    A58910001
Camí de Garreta 81
Berga    08600
Nº Registre Insc. Reg. Merc. De Barcelona Tom 10574, Foli 131, full 125870, Insc. 1a

Així mateix, l'informem que l'entitat Comercial Peralba S. A. està integrada en un Grup d'Empresa, format per:
• Comercial Peralba S.A.
• Comercial Peralba Vic-Manresa S.L.
• Termic Peralba S.L.  
Pot contactar amb nosaltres enviant un correu a suport@peralba.com 


2 – Comprador
L'oferta de productes que hi ha en la pàgina web està dirigida exclusivament a empreses o professionals, per la qual cosa, en qualsevol cas, les vendes que es realitzin s'entendran realitzades a clients que ostentin tal condició; en cas que el client no ostenti aquesta condició i no hagi facilitat la informació necessària que el demostri, serà responsable dels possibles danys i perjudicis que es pugui ocasionar a l'empresa.

3 – Dret de desistiment 
El client tindrà el dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals, a comptar des del dia de la celebració del contracte. En el cas de contractes de venda, des del dia que el consumidor adquireixi la possessió material dels béns.

S'entendrà com a consumidor el client que, sent persona física o jurídica (i entitats sense personalitat jurídica) actuï sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

No serà aplicable l'esmentat dret respecte al subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

El client haurà de comunicar aquest desistiment a Comercial Peralba S. a. en el termini establert i per mitjà d'un d'aquests canals de comunicació:
•    Per telèfon: 938211452
•    Per correu electrònic: suport@peralba.com
•    Mitjançant Peralba.pro: Accedeix a la teva sessió d’usuari i ves a l’apartat d’ajuda.

Amb l'exercici d'aquest dret s'extingirà les obligacions de les parts d'executar el contracte a distància.

Tot pagament que el client consumidor hagués fet fins al moment de desistiment, inclosos els costos de lliurament, li seran retornats abans de 14 dies naturals.

El client consumidor assumirà la devolució i el seu cost, si escau, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la comunicació del desistiment. Haurà de remetre el producte complet, amb tots els seus accessoris, en perfectes condicions d'ús i en el seu embalatge original, adjuntant còpia de la factura o albarà.

4– Devolucions
Per a comunicar una devolució posem a la seva disposició 3 vies de contacte:
• Per telèfon: 938211452
• Per correu electrònic: suport@peralba.com
• En l'apartat Peralba.pro: accedeix a la teva sessió d'usuari i entra en l'apartat d'ajuda.

Independentment del canal pel qual tramiti la seva devolució, necessitarem la següent informació:

• Núm. de factura
• Núm. Albarà
• Referència i unitats del producte a retornar
• Motiu de la devolució
Telèfon de contacte/ Correu electrònic
Una vegada rebuda i validada aquesta informació per part del departament d'atenció al client, ens posarem en contacte amb tu.

5- Satisfacció garantida
Perquè resulti aplicable la garantia hauran de complir-se els següents requisits:
•    El termini màxim per a retornar els productes és de 30 dies des de la recepció de la comanda.
•    El client haurà de comunicar aquesta devolució a Comercial Peralba S.A. i posteriorment, remetre el producte complet a ports pagats, amb tots els seus accessoris, en perfectes condicions d'ús i en el seu embalatge original, adjuntant còpia de la factura o albarà.
•    El cost de la devolució serà a càrrec del client, excepte si la devolució deriva d'un error de Comercial Peralba S. A.
•    El client ha d'avisar a Comercial Peralba S. a. a fi d'acordar la recollida del producte que desitja retornar.
•    El client podrà optar per demanar un producte a canvi del qual es retorna, sol·licitar un abonament o sol·licitar el reemborsament del producte, la qual cosa s'efectuarà transcorreguts 15 dies naturals des de la devolució del producte.


6 - Ports de lliurament
Els productes es lliuraran a Espanya a Peninsular, en la modalitat de lliurament estàndard, a ports pagats per a comandes superiors a 149€ (sense IVA) en la seva primera comanda, o 200€ (sense IVA) en la seva segona comanda o posteriors. Aquests ports només s’aplicaran als clients que tinguin la condició de B2C. Pels clients B2B no s’aplicaran ports de lliurament, a no ser que el servei s’efectués fora del seu àmbit.
Per a comandes inferiors a aquest import les despeses de lliurament es confirmaran un cop tramitada la comanda.
Els costos del servei de lliurament exprés es confirmaran un cop tramitada la comanda.
En cas que el client exigís un transport especial, o per a comandes fora de la península, el client haurà de fer-se càrrec dels ports.

7 - Reserva de propietat
Comercial Peralba S. a. conservarà la propietat de la mercaderia venuda fins que aquesta no hagi estat satisfeta pels clients.

8 - Política de preus
Els preus dels catàlegs Comercial Peralba S.A. o els que s'inclouen en el seu web https://peralba.com no inclouen IVA ja que es tracta de vendes dirigides exclusivament a empreses o professionals, afegint-se en la factura l'IVA corresponent. Els preus estan garantits dins del període de validesa vinculat al suport que es presenti als destinataris, podent Comercial Peralba S. a. realitzar les modificacions tarifàries reportades d'increments de les llistes de preus dels fabricants o distribuïdors, nous impostos o situacions anàlogues; situació que es posarà a la disposició dels destinataris en la pròpia web https://peralba.com

9 - Retard de pagament
En el cas que no s'efectuï el pagament dels productes sol·licitats en el termini de venciment, Comercial Peralba S.A. exigirà immediatament el seu abonament. A més, Comercial Peralba S.A. es reserva el dret de suspendre qualsevol comanda en curs. Així mateix, Comercial Peralba S.A. podrà exigir al client les despeses bancàries corresponents a aquest impagament, i iniciar immediatament les accions judicials que estimi oportunes per a la recuperació del deute, assumint en aquest cas el client el cost que això pogués derivar-se.

10 – Causes de resolució del contracte
Comercial Peralba S. A. pot acabar o suspendre qualsevol i tots els serveis contractats immediatament sense previ avís o responsabilitat, en cas que el client no compleixi les condicions aquí exposades.

Seran causes de dissolució:
•    La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
•    Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per Comercial Peralba S.A.
•    Qualsevol incompliment establert al llarg de les presents condicions generals.
•    Cedir les dades a un tercer (ja sigui persona física o jurídica) que tingui un CIF o NIF diferent al que ens consta als nostres sistemes. 


11 – Vigència de les Condicions Generals de Venda
Aquestes condicions generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del lloc web, tot això sense perjudici que Comercial Peralba S.A. es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals, així com qualsevol dels textos legals que es trobin en aquest lloc web. En tot cas, l'accés a la web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part del client.

12 - Elecció de domicili i resolució de conflictes
Per a la resolució de qualssevol dubtes, discrepàncies o divergències que poguessin suscitar-se en l'empleno o interpretació del contracte actual, les parts se sotmeten a l'arbitratge dels Tribunals de Berga.

A més, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: s'informa el consumidor que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes que es troba disponible en el següent enllaç: //ec.europa.eu/consumers/o


13 - Garantia
Comercial Peralba S.A. s’assegurarà que el fabricant dels productes que distribueix garanteixi la qualitat del producte que empara, en els termes legalment establerts, durant un període de 2 anys a partir de la data de lliurament. Aquest període de garantia s’aplicarà únicament per aquells productes que siguin defectuosos o que per un motiu aliè al comprador no funcionin com cabria esperar d’ells.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia el comprador tindrà dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte en els termes i condicions legalment previstos.

La reparació i substitució seran gratuïtes per al comprador, comprenent aquesta gratuïtat les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

La garantia perdrà el seu valor si es manipula o repara tant el número identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

Per a fer ús la garantia contacti amb nosaltres per e-mail a la següent direcció d'e-mail: suport@peralba.com

Per exercir el dret de desistiment de la compra efectuada el comprador tindrà un període de 14 dies naturals. No obstant, en cas de producte defectuós, el comprador tindrà una garantia legal de 2 anys per a la solució del defecte.

14 - Protecció de dades personals
De conformitat amb el que s'estableix en les CONDICIONS GENERALS DE VENDA dels nostres productes les vendes van dirigides exclusivament a empreses o professionals, per la qual cosa vostè manifesta expressament que en qualsevol de les relacions que mantingui amb Comercial Peralba S.A. les dades que ens faciliti, i que seran objecte de tractament, són de contacte i fan referència únicament a la seva activitat empresarial o professional.

L'informem que, a l'efecte de qualitat i seguretat del nostre servei, les converses telefòniques realitzades al servei d'atenció al client poden ser gravades.

Comercial Peralba S.A. actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present Web. Comercial Peralba, S.A. informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, Reglament General de Protecció de Dades), i amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Comercial Peralba S.A., amb domicili en Camí de Garreta 81, 08600 Berga i CIF A58910001, és la responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta a través de la present web. Consulti la nostra Política de Privacitat.

15 - Competència Judicial
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Comercial Peralba, S.A.
 

No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!