Política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT


1. ABAST
La present Política de privacitat de Comercial Peralba S.A. regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat.
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per Comercial Peralba S.A., els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular Comercial Peralba S.A. podent-se exercir els drets pertinents segons l'exposat en les següents clàusules.
Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per Comercial Peralba S.A.


Qui és responsable del tractament de les seves dades?
Comercial Peralba S.A., és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta. Així mateix li informem que l’entitat Comercial Peralba S.A. està integrada en un Grup d’Empreses format per:
•    Comercial Peralba S.A.
•    Comercial Peralba Vic-Manresa S.L.
•    Termic Peralba S.L.


Comercial Peralba S.A. es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.
Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Comercial Peralba S.A.    A58910001
Camí de Garreta 81
08600 Berga Barcelona
Nº Registre Insc. Reg. Merc. De Barcelona Tom 10574, Foli 131, full 125870, Insc. 1a

Amb quina finalitat/és recopilem les seves dades?
D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, Comercial Peralba S.A. només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitats pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l'usuari seran tractats amb les finalitats de:
•    Gestió de les seves dades de contacte per a solucionar dubtes o suggeriments, sent la base legal el seu consentiment.
•    Gestió de les seves dades de contacte per a tramitar les seves sol·licituds de pressupost, sent la base legal el seu consentiment, així com l'execució d'una relació precontractual.
•    Enviar-li, en el seu cas, notificacions que puguin ser del seu interès, sent la base legal el seu consentiment
S'informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s'elaboraran perfils d'usuaris.
Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.


Durant quant temps conservem les seves dades personals?
Les dades personals seran conservats mentre l'usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la qual van ser captats.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades poden ser comunicats a altres empreses del Grup, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i comercial, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions pròpia del servei que li prestem, així com als següents tercers de confiança de Comercial Peralba S.A.:
•    Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament que poden contenir dades sobre vostè.
•    Tercers que ens ajuden a proveir el servei de transport o repartiment de mercaderies.
Comercial Peralba S.A. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
Comercial Peralba S.A. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació en línia, Comercial Peralba S.A. no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.


Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?
Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el seu cas i depenent d'on es realitza el tractament, també seran aplicables la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i la del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:
Comercial Peralba S.A.
Camí de Garreta 81, 08600 Berga
suport@peralba.com
Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l'Autoritat de Control de considerar-ho oportú.


2. COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS
En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:
Comercial Peralba S.A.
Camí de Garreta 81, 08600 Berga
suport@peralba.com


3. COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT
Comercial Peralba S.A. recomana que, abans d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l'avís legal, política de cookies i política de privacitat.
En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complets per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.


4. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d'exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi Comercial Peralba S.A., tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Comercial Peralba S.A. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.


5. INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS
L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
Comercial Peralba S.A. col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.
Comercial Peralba S.A. es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.
 

No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!