OCTUBRE 2022

Entra en vigor la reforma de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'hivernacle

Nou impost als gasos fluorats

Amb data 9 de juliol de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 14/2022 de modificació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, mitjançant la qual es va modificar la regulació de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'hivernacle (“IGFEI”) i, en concret, l'article 5 de la Llei 16/2013, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres (“Llei 16/2013”).

Amb la modificació de l'article 5 de la Llei 16/2013, s'introdueixen canvis rellevants en la regulació del IGFEI, amb efectes des d'1 de setembre de 2022.

En particular, la nova regulació del IGFEI grava la fabricació, importació i l'adquisició intracomunitària de gasos fluorats que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost, tant si aquests gasos es presenten continguts en envasos com incorporats en productes, equips o aparells.

La presidenta de AEFYT (Associació d'Empreses de Fred i Les seves Tecnologies), Susana Rodríguez, va explicar que aquest nou impost afecta a tota la cadena. “Tots els distribuïdors, fabricadors, petits negocis i consumidors finals es veuran afectats, d'una forma o una altra, per aquest nou impost. Aquest s'aplica des del primer moment en el qual es posa el gas en el mercat i tots els que l'utilitzin hauran d'abonar-lo”.

Els gasos fluorats amb efecte d'hivernacle són necessaris per al funcionament de qualsevol equip o sistema d'aire condicionat, climatització o refrigeració d'ús quotidià i professional. Encara que sempre han estat en circulació, s'aplicava una excepció a les noves compres. És a dir, si el treballador per compte propi -o particular- comprava un equip nou de refrigeració per a un establiment no havia de pagar per aquest impost. No obstant això, a partir de l'1 de setembre, la situació canviarà i s'haurà de pagar per ell. El preu de l'aparell s'incrementarà entre un 5% i un 10% i l'Estat recaptarà tres vegades més per ell.

El canvi més important fa referència a l'obligació d'indicar en la factura (o mitjançant un certificat) la informació sobre la quantitat i classe de gas utilitzat i l'import de l'impost corresponent a aquests gasos.


Consequències del nou impost sobre gasos fluorats

  • ENCARIMENT DE LES INSTAL·LACIONS: S'estima que aquest nou impost de gasos podrà encarir les instal·lacions entre un 5% i un 10%.
  • INCREMENT DEL PREU DELS EQUIPS: El fabricant serà qui pagarà el nou impost sobre el gas fluorat amb el qual estarà carregat l'equip, el que implica que repercutirà amb el client final dins del preu de venda.
  • DESINCENTIVACIÓ EN LA RENOVACIÓ D'EQUIPS: Fins ara, l'impost grava només la recàrrega de gas dels equips antics. Al gravar també el gas dels nous equips, es perd l'incentiu a la renovació d'equips més eficients.
  • PENALITZACIÓ AMB L'ÚS DE LA BOMBA DE CALOR: Penalitzaria la contribució de la bomba de valor en la descarbonització de les instal·lacions de climatització, els beneficis mediambientals de la qual són molt superiors al potencial perjudici causat per una potencial fuga del refrigerant a l'atmòsfera.

No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!